Over KCNL

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een knooppunt waar bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs op een stimulerende en vanuit een duurzame visie, samenwerken aan innovaties en vakmanschap op het gebied van de inrichting en het beheer van de groene ruimte en leefomgeving.

Het KCNL is een combinatie van een Centre of Expertise (CoE) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Binnen de groene onderwijskolom is deze combinatie van CoE en CIV uniek. In CIV’s en CoE’s werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen.

Aanleiding

De directe aanleiding voor de oprichting van het KCNL wordt gevormd door de Human Capital Agenda (HCA) Natuur & Leefomgeving. De HCA Natuur & Leefomgeving pleit voor verbindingen tussen werkveld, onderwijs en overheid, om zo beter in staat te zijn vakbekwame mensen op te leiden en oplossingen te bieden voor innovatievragen in het werkveld. Naast de HCA vormen ook de verschillende ‘groene’ mbo- en hbo-sectorplannen aanleiding voor samenwerking.

Missie

Een substantiële bijdrage leveren aan de paradigmashift binnen het domein natuur en leefomgeving. De basisgedachte is dat structurele samenwerking tussen werkveld, overheid en onderwijs-/kennisinstellingen voorwaardelijk is voor het vinden van een oplossing van deze brede maatschappelijke vraagstukken. Het KCNL doet dit door innovatievragen uit het veld te helpen beantwoorden, de benodigde kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te verspreiden en deze te vertalen naar initieel en nascholingsonderwijs. Zo voorziet het de sector van voldoende en adequaat opgeleide medewerkers.

Strategische visie

Het KCNL is het knooppunt waar bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs op een stimulerende wijze samen werken aan innovatie en vakmanschap op het gebied van de paradigmashift binnen de inrichting en het beheer van de groene ruimte en leefomgeving. Om invulling te geven aan de geformuleerde missie richt het zich op een viertal ambities.

Lees meer

 1. Over de grenzen van de sector en regio: vergroten van multidisciplinariteit en regionaliteit. Voor het oplossen van de problematiek uit de Human Capital Agenda wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met partijen búiten het traditionele groene domein. Hiervoor moet gedacht worden aan cross sectoraal werken, het verbinden van regionale netwerken aan landelijke kennisagenda’s.
 2. Onderzoek: meer en snellere kennisontwikkeling en innovatie. Hiertoe wordt kennis, expertise en onderzoekscapaciteit rondom projecten gebundeld; gestreefd naar meer gezamenlijk praktijkonderzoek in consortia. Het werkveld wordt sterk betrokken voor het inbrengen van kennisvragen. De keuze van thema’s voor kennisontwikkeling vindt plaats vanuit de centrale kennisagenda. Versnelling in het verkrijgen van onderzoeksresultaten wordt verkregen door afstemming met eerdere uitgevoerde onderzoeken.
 3. Verbeteren kennisdeling en spreiding: het vergaren, ontsluiten en uitwisselen van beschikbare kennis via kennisbank, kennisbijeenkomsten met partners. Het KCNL is de infrastructuur voor het structureel delen van nieuwe kennis. Verbindingen tussen MBO onderwijs, lectoraten en universiteiten en werkveld is hierbij van groot belang.
 4. Onderwijsvernieuwing: verbeteren aansluiting onderwijs op werkveld. Hierbij ligt het accent op het actueel houden van kennis, kennis innoveren, het ontwikkelen van innoverende vaardigheden van studenten en docenten. Instellingen en werkveld maken gebruik van de ‘State of the art expertise’ professionals (m.a.w. gebruik maken van het hoogste niveau van ontwikkeling van technologie en kennis, dat op een bepaald tijdstip is bereikt). Het KCNL beoogt een voortdurende innovatie voor zowel het MBO, HBO, WO.

Thema's

Ontwikkeling naar een duurzame stad

 • Klimaatbestendigheid
 • Groene daken
 • Biodiversiteit
 • Nature based solutions
 • Circulaire economie
 • Groen en gezondheid

Ontwikkeling naar maatschappelijk natuurbeheer

 • Natuur-inclusieve landbouw (inclusief biodiversiteit)
 • Verdienmodellen natuurbeheer gebaseerd op ecosysteemdiensten
 • Burgerparticipatie
 • Nieuwe technologie in de groene ruimte