Over het KCNL

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis als netwerkorganisatie van onderwijs, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Zie wie onze Partners zijn

Meer over onze Organisatie: Stuurgroep en Kernteam

WAT IS HET KCNL?

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een knooppunt van de 4 O’s: Onderwijs, Overheden, Ondernemingen en (maatschappelijke) Organisaties. Door deze samenwerking helpen we innovatievragen uit het veld te beantwoorden, kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te verspreiden via het onderwijs. Zo zorgen we voor een innovatieve sector met goed opgeleide medewerkers.

Basis van het KCNL zijn de Human Capital Agenda (HCA) Natuur & Leefomgeving en de Rijksnatuurvisie 2014 “Natuurlijk Verder”.

WELKE THEMA’S?

Duurzame stad en maatschappelijk natuurbeheer


Onze focus ligt op twee thema’s:

  • ontwikkelen naar een duurzame stad: groen en leefbaar door groene oplossingen/ nature based solutions (speerpunten: klimaatbestendigheid, groene daken, biodiversiteit, circulaire economie, groen en gezondheid)
  • ontwikkelen naar maatschappelijk natuurbeheer: veerkrachtig landschap beheren, beleven en benutten (speerpunten:duurzaam bodembeheer, ecosysteemdiensten, burgerparticipatie en nieuwe technologie in de groene ruimte)

WAT BIEDT HET KCNL U?

Netwerk, kennisontwikkeling, kennisdeling, aansluiting onderwijs-werkveld

Wat bieden we de 4 O’s?

  • Onderwijs: netwerk met het groene werkveld, kennisupdate docenten, praktijkgebonden onderwijs en onderzoek, aansluiting op werkveld
  • Overheid: netwerk met groene partijen, vergroting leefbaarheid, toegang tot kennis, versterking bedrijvigheid en werkgelegenheid
  • Ondernemingen: netwerk met groen onderwijs, toegang tot onderzoekers en kennis, commerciële kansen door innovatie, adequater opgeleid personeel
  • Organisaties (maatschappelijke): netwerk met onderwijs en ondernemingen, toegang tot kennis, invloed op onderwijs, vergroting leefbaarheid

Wat betekent dat concreet?


Het KCNL bundelt kennis, expertise en onderzoekscapaciteit. We organiseren regionale en landelijke netwerkbijeenkomsten tussen de 4 O’s. De deelnemende partijen stellen de kennisagenda vast, wisselen kennis uit, en kunnen samen projecten initiëren. Verbindingen tussen mbo, hbo-lectoraten, universiteiten en werkveld zijn hierbij van groot belang. Zo houden studenten én docenten hun kennis actueel, en ontwikkelen ze innoverende vaardigheden.

Concreet helpt het KCNL u om bij projecten de juiste partners te vinden. Ook begeleiden we projecten en helpen we bij de financiële realisatie. De kennis die voortkomt uit projecten delen we met onderwijs en werkveld, via publicaties en bijeenkomsten.

HOE WERKT HET KCNL?

Strategische partners en Kernteam

In de Partnerraad zijn alle strategische partners vertegenwoordigd. Een afvaardiging daarvan vormt de Stuurgroep vanuit onderwijs en werkveld. Het Kernteam onderhoudt het netwerk en stimuleert de samenwerking. De Business Developers doen dit regionaal en de Programmamanager op landelijk niveau. Ook behandelen de Business Developers kennisvragen en projectideeën.

Mbo én hbo


Het KCNL is het enige kenniscentrum dat de samenwerking van hbo en mbo combineert en werkt dus zeer breed.

  • Het KCNL is een van de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV), samenwerkingen binnen het mbo-onderwijs.
  • Ook is het KCNL een van de zes groene Centres of Expertise (CoE), samenwerkingen binnen het hbo-onderwijs.