Project

Bokashi, de bodem in ontwikkeling

Dit project wil inzicht verschaffen in hoe kansrijk bokashi is als vorm van een duurzame lokale verwerkingsmethode van groenstromen en hoe effectief de toepassing is ter verbetering van de bodem. De opgedane kennis wordt meteen in het onderwijs geïntegreerd.

Uitgangspunt:

Bokashi is een organische meststof die na fermentatie onder anaerobe omstandigheden ontstaat. Het biedt voordelen boven compostering (minder CO2 uitstoot en structuur blijft behouden) en het lijkt een kans voor terreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten om reststromen (bermgras en hekkelmateriaal) duurzaam te benutten. Omdat deze techniek nog niet eerder op grote schaal gebruikt en onderzocht is, is er onderzoek nodig naar de effecten van bokashi op de bodemvruchtbaarheid. 

Ambities:

 • Het opzetten van een veldproef om de effecten van bokashi op de bodemvruchtbaarheid te onderzoeken.
 • Inzicht verkrijgen of reststromen als basismateriaal kunnen worden gebruikt voor bokashi om zo lokale kringlopen te kunnen sluiten en kosten te kunnen besparen op afvoeren en verwerken van deze groenstromen.
 • Een inventarisatie uitvoeren naar reeds eerder uitgevoerde onderzoeken die relevant kunnen zijn voor dit project.
 • Kennisuitwisseling en kennisdeling met complementaire projecten.
 • Samenwerking met het onderwijs (zowel mbo als hbo) binnen het hele programma, zowel in de uitvoering als bij de borging binnen het onderwijs.
 • Begrippen als bodemvruchtbaarheid, duurzaamheid en biobased tastbaar maken voor studenten, want zij zijn de boeren van de toekomst en dus een essentieel onderdeel van de transitie naar een duurzame economie.
 • De uitkomsten van dit project inzetten als vliegwiel voor het aanjagen van een innovatieve ontwikkeling.

  Tags:

  • maatschappelijk natuurbeheer
  • kennisuitwisseling
  • natuurbeheer
  • lesmateriaal
  • duurzaam groenbeheer